Algemene Voorwaarden ISA Loodgieters Amsterdam

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 ISA-Loodgieters.nl doet haar uiterste best om de opdracht binnen de afgesproken
tijd te leveren en de opdracht naar beste inzicht en vakmanschap uit te laten voeren.
1.3 Indien een of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. ISA-Loodgieters.nl en opdrachtgever zullen in dat
geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.
Artikel 2 Levering van diensten
2.1 ISA-Loodgieters.nl zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om de diensten te leveren
binnen de afgesproken tijd.
2.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft
opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen, of een
schade vergoeding te claimen.
2.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die van belang zijn voor de
overeenkomst en die in overleg zijn vastgesteld, tijdig aan ISA-Loodgieters.nl worden
verstrekt. Niet tijdige verstrekking kan leiden tot opschorting van de opdracht of een
verhoging van de prijs, conform de normale tarieven.
Artikel 3 Voorstellen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten.
3.2 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Wijzigingen
4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst wijzigen, indien blijkt dat
de uitvoering door omstandigheden wordt belemmerd.
4.2 Voor een wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de
opdrachtgever is de schriftelijke toestemming van ISA-Loodgieters.nl nodig. Meerkosten
zijn in dit geval voor de opdrachtgever.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Alle werkzaamheden worden door partner ISA-Loodgieters.nl naar beste vermogen
verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst komt voor ISALoodgieters.nl
een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.
5.2 ISA-Loodgieters.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
ISA-Loodgieters.nl van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie
is uitgegaan.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart ISA-Loodgieters.nl voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.
5.4 ISA-Loodgieters.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger
dan het opdrachtbedrag.
Artikel 6 Honorarium
6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren, volgens de gebruikelijke uurtarieven
tenzij anders is overeengekomen.
6.3 Het honorarium is en kosten ramingen zijn exclusief BTW.
Artikel 7 Betaling
7.1 Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
Artikel 8 Verzuim en wanbetaling
8.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal berekend worden vanaf
het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.
8.2 Is opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke is met de
tijdige voldoening van een geldsom verbeurt hij een dadelijk opeisbare som van 15%
over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 75 Euro. De kosten voor
een eventuele faillissementsaanvrage mogen separaat in rekening worden gebracht en
bedragen minimaal € 1.340,00 per aanvraag.
8.3 Indien de opdrachtgever een particulier (consument) betreft, worden de
buitengerechtelijke kosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Bij het
uitblijven van betaling zal de opdrachtgever worden aangemaand en een nieuwe
betalingstermijn van veertien dagen krijgen. In de aanmaning staat het totale
openstaande bedrag, alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betalingsdatum vermeld.
Daarnaast wordt ook de exacte hoogte van de incassokosten vermeld.
8.4 Indien er hogere kosten gemaakt worden komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking, waarbij onder meer gedacht moet worden aan gerechtelijke en
executiekosten.
Artikel 9 opzegging en tussentijdse ontbinding
9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen in de
periode voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst.
9.2 ISA-Loodgieters.nl is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden,
indien; Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt
9.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is opdrachtgever aansprakelijk voor de voor
ISA-Loodgieters.nl hieruit voortvloeiende schade.
Artikel 10 Overmacht
10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 ISA-Loodgieters.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ISA-Loodgieters.nl zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geldigheid
11.1 De rechter in de vestigingsplaats ISA-Loodgieters.nl is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ISALoodgieters.nl
het recht geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3 Op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

U bent op dit moment offline

CONTACT (MOBIEL)
WordPress Security
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow