Bel

De decibel, afgekort tot dB, is geen eenheid, maar is een verhouding op een logaritmische schaal. Daarbij betekent 0 dB een verhouding 1, dus gelijkheid. Elke verhoging met 10 decibel betekent een vergroting in vermogen of energie met een factor 10. Een verhoging met 20 dB betekent dus een factor 100, een verhoging met 30 dB een factor 1000 enz. Vooral verhoudingen van vermogens worden uitgedrukt in dB. De decibel dankt zijn naam aan de bel (meervoud bels, genoemd naar Alexander Graham Bell). Eén decibel is namelijk één tiende van een bel. De bel is echter een weinig gebruikte aanduiding.

lood

Lood is een scheikundig element met symbool Pb en atoomnummer 82. Het is een donkergrijs hoofdgroepmetaal.

woonboten

Een woonboot is een verzamelnaam voor boten die zodanig zijn ingericht dat men erop kan wonen en waarvan de primaire functie ook wonen is. Een woonboot is niet meer (primair) bedoeld om mee te reizen. Een woonboot kan een ponton zijn met een soort huis erop, maar ook een zeilschip of, wat veel voorkomt, een oud binnenvaartschip.

sauna

Sauna is een van oorsprong Finse benaming voor een ruimte waarin een droog heteluchtbad genomen kan worden. De temperatuur is zo hoog, 80-120°C, dat de saunaganger snel gaat zweten. Het zweten wordt als reinigend ervaren. Daarom wordt het bezoeken van een sauna ook wel als “saunabad” aangeduid in de zin van persoonlijke verzorging. Ook mentaal wordt zo’n heteluchtbad door regelmatige saunabezoekers als “reinigend”, ontspannend, ervaren. Baby’s mogen niet mee in de sauna, omdat zij hun lichaamstemperatuur nog onvoldoende kunnen regelen.

Liander

Liander is een Nederlands nutsbedrijf dat het midden- en laagspanningselektriciteitsnet en het hoge en lagedruk gasnet in een deel van Nederland beheert. Liander N.V. is de grootste netbeheerder in Nederland. Liander N.V. beheert het energienetwerk in de provincies Gelderland en Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland.

bedrijf

Een bedrijf is een organisatie van arbeid en kapitaal. Een bedrijf dat gericht is op het maken van winst wordt veelal een onderneming genoemd. Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt ook wel een fabrikant genoemd.

leiding

Pijptransport, buistransport of buisleidingtransport is een vorm van transport via holle geleiders die boven, op of onder de grond, of op de zeebodem liggen. Met buisleidingen of pijpleidingen kunnen stoffen in vloeibare, gasvormige of vaste vorm worden getransporteerd. Ook het rioleringssysteem is een vorm van buisleidingtransport. Bij vloeibare en vaste stoffen wordt vaak gesproken van een pijpleiding terwijl men bij gasvormige stoffen spreekt van een buisleiding. Het netwerk van leidingen wordt dan vaak weer een buizennet genoemd. Ook wil het gebruikte materiaal en diameter nog wel eens bepalen of iets een buis of pijp wordt genoemd. Een voorbeeld van het transport van vaste stoffen in pijpleidingen is het transport van zand voor het opspuiten van land. Ook buizenpost zou men hier als voorbeeld kunnen aanhalen. Ook tram- en treinvervoer door geboorde ronde pijpen (zie delen van de Antwerpse premetro, de metro van Londen en de Antwerpse Noord-Zuidverbinding kan men een vorm van buis- of pijptransport noemen.

veiligheid

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren. Onder de Nederlandse rijksoverheid vallen de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en diverse rijksinspecties, bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport. Er is een afstemmingsprotocol. Verder is er de Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid – openbaar ministerie

Eneco

Eneco Holding N.V. (Eneco) is een Nederlandse energieonderneming met ruim 7.000 medewerkers. Eneco is actief in in Nederland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België. Het hoofdkantoor van de Eneco Groep staat in Rotterdam. De aandelen van Eneco zijn in handen van vijfenvijftig Nederlandse gemeenten waarvan de gemeente Rotterdam de grootste is. De drie kernbedrijven binnen de Eneco Groep zijn energiebedrijf Eneco, infraspecialist Joulz en netwerkbedrijf Stedin. Ook Ecofys, een consultancy-bureau op het gebied van duurzame energie, is onderdeel van de Eneco Groep. Eneco is verder aandeelhouder van duurzame energie-leverancier Greenchoice (30%), AgroEnergy en MKB Energy.

ontvlambare

Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55ºC. Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een vloeistofdamp of gas met een uitwendige ontstekingsbron kan worden ontstoken tot een zelfonderhoudende verbranding, bij 20,9vol% zuurstof in lucht en een druk van 1013 hPa. Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0ºC (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0ºC en 21ºC (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21º en 55ºC (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55ºC worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie. Stoffen met een vlampunt boven 100ºC (K4) worden beschouwd als “onbrandbaar” onder normale omstandigheden, zoals teer.

gecertificeerd

Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. Niet ieder bewijsstuk kan als certificaat worden aangemerkt: voor een trouwboekje of een kwitantie bijvoorbeeld wordt het woord niet gebruikt. Doorgaans liggen er diverse criteria ten grondslag aan de afgifte van een certificaat, zoals normen, wettelijke eisen of brancheregels. Het afgeven van een certificaat wordt meestal vooraf gegaan door een controlehandeling zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Op deze wijze kunnen zowel producten, processen, diensten, systemen of personen in aanmerking komen om een certificaat te verkrijgen.

Purmerend

Purmerend () is een stad en gemeente in de regio Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt inwoners (, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 24,52 km² (waarvan 0,65 km² water). De gemeente Purmerend maakt deel uit van de plusregio Stadsregio Amsterdam. De stad is vooral geliefd bij forenzen. Purmerend moet niet verward worden met het dorp Purmerland, dat een lintdorp is net ten zuiden van Purmerend in de gemeente Landsmeer. Aan de oostelijke rand van Purmerend ligt het kruispuntdorp Purmerbuurt, ingeklemd tussen de nieuwbouw en het Purmerbos. Een deel van de polder Purmer is onderdeel geworden van de stad Purmerend, met de wijken Purmer-Noord en Purmer-Zuid. Het zuidelijkste deel daarvan is nog landelijk gebleven en wordt bij het gehucht, annex poldergemeenschap Purmer gerekend, gelegen tussen Purmerend, Ilpendam, Overleek, Zedde en de stad Edam.

rook

Rook is een aerosol van verbrandingsproducten in lucht. Witte rook bestaat vooral uit waterdamp, zwarte rook vooral uit roet. Over het algemeen is rook een ongewenst bijproduct, dat door vaak hoge schoorstenen wordt afgevoerd. De meeste doden bij branden vallen door verschillende rookgassen. Tabaksrook wordt in veel culturen gebruikt als genotmiddel door hem te inhaleren (roken). Rook wordt ook gebruikt voor het conserveren van etenswaren. Dit proces wordt eveneens roken genoemd. In vroeger tijden werd rook ook gebruikt bij het communiceren over grotere afstand via rooksignalen. Bij de verkiezing van een nieuwe paus gebeurt dit nog steeds: zwarte rook zolang er geen is, witte zodra er één verkozen is.

Foto’s

Een foto is een afbeelding op een plat vlak vervaardigd door middel van fotografie. Een foto geeft relaties weer van objecten, voorwerpen, mensen of dieren uit de werkelijke wereld zoals gezien door de lens van een camera gedurende een (meestal korte) tijdperiode. De naam fotografie werd voor het eerst genoemd door John Herschel, een Engels astronoom, en is gebaseerd op het Griekse φώς (phos, “licht”) en γραφίς (graphis, “pen, kwast”). In de volksmond wordt een foto ook wel een kiekje genoemd, genoemd naar Israël Kiek.

Telefoonnummer

Een telefoonnummer is het unieke nummer dat toegekend wordt om een aansluiting op het PSTN (telefoonnet) te identificeren. Dit zijn eigenlijk E.163/E.164-adressen, maar uiteraard wordt de populairdere naam telefoonnummers voornamelijk gebruikt.

Telefoon

Telefonie of telefoon (Grieks: τήλε (tèle), “ver”, en φωνή (phónè), “geluid”) is een telecommunicatiesysteem voor gesprekken tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Hiervoor hebben alle gesprekspartners een telefoontoestel nodig en moet tussen die toestellen een verbinding zijn. Die verbinding kan een directe draadverbinding zijn, bijvoorbeeld voor een eenvoudige huistelefoon, maar tegenwoordig zijn de meeste telefoontoestellen aangesloten op het wereldwijde netwerk van telefooncentrales en zijn veel verbindingen draadloos.

Adres

Een adres is de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde. De bekendste vormen zijn het woonadres, dat aangeeft waar een persoon woont (het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres). Ook een gebouw heeft een adres, bijvoorbeeld het aansluitadres van gas/water/elektriciteit, e.d. Een goed adres is eigenlijk alleen een aanduiding voor het bepalen van die locatie. Het is geen unieke identificatie van een (kadastraal) perceel, pand of kaartpositie. Het is bedoeld om een plek makkelijk te kunnen lokaliseren en zo aan te duiden, dat de grootst mogelijke kans bestaat dat die plek wordt bereikt. Veel postadressen zijn een postbus in een nabijgelegen postkantoor. Nederland telde in 2003 7,4 miljoen postadressen. Een goed adres bestaat uit: straatnaam en huisnummer met zo nodig een toevoegsel, zoals een cijfer of letter (2, III,A) of een nadere aanduiding conform plaatselijk gebruik (Boven, twee hoog, Bis), postcode en plaatsnaam. Bij postbussen fungeert het woord “Postbus” als straatnaam en het postbusnummer als huisnummer, altijd zonder toevoegsel. Bij woonboten en woonwagens kan boven de straatnaam de naam van de boot of wagen als nadere aanduiding staan. De Basisregistratie Adressen moet gaan registreren welke adressen juist zijn en naar welke locatie deze verwijzen. In de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA -Gemeentelijke Basisadministratie – of bevolkingsregister) kent men enkel een woonadres en een briefadres. Iedereen die in Nederland op een bepaald adres verblijft, is verplicht zich te laten inschrijven bij de gemeente op dat adres. Een briefadres wordt enkel verleend aan personen die geen vaste verblijfplaats hebben. Een vertrek naar het buitenland is dan ook geen reden voor het verlenen van een briefadres door de gemeente, evenmin het feit dat men weliswaar op een bepaald adres verblijft, maar men aangeeft zich hier niet te kunnen laten inschrijven omdat dat eventueel gevolgen heeft voor de hoofdbewoners (zoals in verband met huurtoeslag of uitkeringen). Sommigen staan geregistreerd als vertrokken onbekend waarheen (VOW). Indien iemand in een bepaalde periode op twee of meer adressen verblijft, kijkt men naar het adres waar iemand gedurende een bepaalde periode het meest zal verblijven. Op dat adres moet diegene zich dan laten inschrijven. Sommige mensen bezitten of huren meer dan één woning. Ook in dat geval moet men zich laten inschrijven op het adres waar men het meest verblijft. Inschrijven op meerdere adressen is niet mogelijk in de BRP.

Email

Email of emaille is de beschermlaag van gesmolten glas aangebracht op voorwerpen van metaal of aardewerk om deze te beschermen, te isoleren of om deze te versieren. Email bij aardewerk wordt meestal glazuur genoemd. Het woord emaille is via het Oudfranse esmailler afgeleid van het Germaanse woord smeltan dat vervloeien of smelten betekent.

Emailadres

E-mail is de naam van digitaal, elektronisch postverkeer. Zowel het individuele bericht als het onderliggende systeem kunnen met e-mail worden bedoeld. Als synoniemen worden gebruikt: mail, e-post, e-brief, elektronische post en elektronische brief.

kosten

Kosten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de debetzijde (in min) van het resultaat geboekt worden. De kosten die in een bedrijf worden gemaakt kan men op verschillende wijzen classificeren: Indeling naar kostensoorten en/of kostenplaatsen Indeling in constante kosten en variabele kosten Indeling in directe kosten en indirecte kosten