Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55ºC. Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een vloeistofdamp of gas met een uitwendige ontstekingsbron kan worden ontstoken tot een zelfonderhoudende verbranding, bij 20,9vol% zuurstof in lucht en een druk van 1013 hPa. Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0ºC (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0ºC en 21ºC (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21º en 55ºC (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55ºC worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie. Stoffen met een vlampunt boven 100ºC (K4) worden beschouwd als “onbrandbaar” onder normale omstandigheden, zoals teer.